जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पूर्ण पालना गरी चाडपर्व मनाउने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

सुचना पाटी

जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पूर्ण पालना गरी चाडपर्व मनाउने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।