आ.व. २०७८/७९ को लागी जेष्ठ नागरिकहरुलाई न्यानो कपडा वितरण गर्नको लागी कपडा खरिद गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको १५ दिने अत्यन्त जरुरी सूचना ।

सुचना पाटी

आ.व. २०७८/७९ को लागी जेष्ठ नागरिकहरुलाई न्यानो कपडा वितरण गर्नको लागी कपडा खरिद गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको १५ दिने अत्यन्त जरुरी सूचना ।