सामुदायिक (छाडा) कुकुरहरुको व्यवस्थापन

सुचना पाटी

सामुदायिक (छाडा) कुकुरहरुको व्यवस्थापनको लागी रेबिज रोग नियन्त्रण तथा बन्ध्याकरण शिविर कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी जरुरी सूचना ।