दक्षिणकाली मन्दिर क्षेत्रमा विभिन्न पूर्वाधार निर्माण र सेतिदेवि बृहत खानेपानी आयोजना निर्माण

सुचना पाटी

दक्षिणकाली मन्दिर क्षेत्रमा विभिन्न पूर्वाधार निर्माण र सेतिदेवि बृहत खानेपानी आयोजना निर्माणको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।