स्वास्थ्य शाखाको लागी विभिन्न औषधी सामाग्री खरिद गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान

सुचना पाटी

स्वास्थ्य शाखाको लागी विभिन्न औषधी सामाग्री खरिद गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको जरुरी सूचना ।