बेरोजगार दर्ता तथा न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागी निवेदन दर्ता

सुचना पाटी

बेरोजगार दर्ता तथा न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागी निवेदन दर्ता बारे जरुरी सूचना ।