फुटवेयर जोन जाने पहुँच मार्ग निर्माण, दक्षिणकाली मन्दिर परिसर मर्मत तथा निर्माण र सुमदायको लागी खानेपानी आयोजना निर्माण

सुचना पाटी

फुटवेयर जोन जाने पहुँच मार्ग निर्माण, दक्षिणकाली मन्दिर परिसर मर्मत तथा निर्माण र सुमदायको लागी खानेपानी आयोजना निर्माणको विद्युतीय बोलपत्र र सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।