चाल्नाखेल-ग्वालदह-पाखाचोक-दक्षिणकाली सडक निर्माणको विद्युतीय बोलपत्र स्वीकृत

सुचना पाटी

चाल्नाखेल-ग्वालदह-पाखाचोक-दक्षिणकाली सडक निर्माणको विद्युतीय बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।