कोभिड १९ विरुद्धको Pfizer खोप लगाउन छुट भएकाहरुको खोप लगाउने

सुचना पाटी

कोभिड १९ विरुद्धको Pfizer खोप लगाउन छुट भएकाहरुको खोप लगाउने बारे जरुरी सूचना ।