डांडिखेल जाने मोटरबाटो स्तरोन्नती र शेषनारायण बृहत खानेपानी आयोजना निर्माण

सुचना पाटी

डांडिखेल जाने मोटरबाटो स्तरोन्नती र शेषनारायण बृहत खानेपानी आयोजना निर्माणको लागी विद्युतीय बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।