आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय प्रदेश नं– ३ करार सेवा लिने सम्बन्धी सूचना

ताजा अपडेट विविध

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय प्रदेश नं– ३ करार सेवा लिने सम्बन्धी सूचना

श्रावण १७, काठमाण्डौं । फ्ल्यास खबर

स्थानीय तहमा कानूनी सहजकर्ता नियुक्ती सम्बन्धी कार्यविधी, २०७६ बमोजिम प्रदेश नं – ३ का सबै उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाँउपालिकाको लागि एक जना कानूनी सहजकर्ता करार सेवामा लिनु पर्ने भएकाले देहाय वमोजिमको योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यलयमा आवेदन दिनु हुन सम्बन्धित सबैको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । यस सम्बन्धी आवेदन फारम, कार्यविवरण, सेवाका शर्तहरु, सहितको बिस्तृत बिवरण मन्त्रालयको वेबसाईट www.moral.p3.gov.np उपलव्ध छ ।